Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę nr XVI/88/16 Rady Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotowa zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek obejmuje fragmenty obrębów Łęka i Bielice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. (środa) o godzinie 1430, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek, Piątek, ul. Rynek 16.

Zgodnie w art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Piątek na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl (link sends e-mail) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie: od 15 lutego 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16, w godzinach pracy Urzędu. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.bip.ugpiatek.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Piątek. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Piątek.

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie