Aktualności

Projekt "Nowy start na rynku pracy"

Projekt "Nowy start na rynku pracy" skierowany jest do osób:
- w wieku powyżej 29 roku życia,
- o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe branżowe, ogólnokształcące, średnie zawodowe)
- zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego na obszarach wiejskich, tzn. w obszarze, gdzie ponad 50% mieszkańców pochodzi ze środowiska wiejskiego,
- pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a mianowicie osoby:
w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, z powiatów gdzie stopa bezrobocia jest większa od średniej stopy bezrobocia w województwie łódzkim.

Cel główny:
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie kwalifikacji zawodowych 36 osób (w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn) kwalifikujących się do ww. grupy docelowej.

Zakres wsparcia:
W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:
- indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztatów doskonalących kompetencje cyfrowe,
- szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub pozwalających na ich nabycie,
- 6-miesięcznych staży zawodowych, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami staż pracy może być wydłużony do 8 miesięcy,
- usług pośrednictwa pracy, ułatwiających kontakty z potencjalnymi pracodawcami oraz zatrudnienie.

BENEFICJENT/REALIZATOR PROJEKTU:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska 51.

Termin realizacj projektu: 1.01.2017 – 31.03.2018.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania na stronie - http://nowystart.pte.lodz.pl/o-projekcie/

Pliki do pobrania: 

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness