Aktualności

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

W załączniku przedstawiamy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy (19.02.2018).

Tags: 

XXXVII sesja Rady Gminy Piątek

W środę 21 lutego 2018 r., o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek rozpocznie się XXXVII Sesja Rady Gminy Piątek.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Wójta Gminy z pracy Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności GOPS w Piątku za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,
- wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/30/11 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników GOPS w Piątku,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 roku w Gminie Piątek,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek,
- zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/13 Rady Gminy Piątek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w Piątku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych na rzecz Twojej aktywności na rynku pracy

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.
Szczegóły w załączonych plikach oraz na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

Tags: 

Ruszył nabór wniosków o usuwanie azbestu

Uwaga Mieszkańcy Gminy Piątek!
Wójt Gminy Piątek informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Piątek pokój nr 19 w terminie do 09.03.2018 r.

Tags: 

"Góra grosza" w przedszkolu w Piątku

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, podobnie jak w latach ubiegłych, wzięło udział w XVIII edycji ogólnopolskiej akcji „Góry Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Pomoc polega m.in. na tworzeniu programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź zorganizowaniu dla nich miejsc, będących w miarę możliwości najbardziej zbliżonych do warunków domu rodzinnego.
Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem zbierały „grosiki” do swoich puszek. Każdy przynosił tyle, ile mógł. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wspólnie wiele zdziałać. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
- Uświadamiamy naszym dzieciom, że nie możemy być obojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu - mówią organizatorki akcji w piątkowskim przedszkolu.
Po zakończonej akcji zebrane pieniążki zostały posegregowane według nominałów i bardzo dokładnie policzone.
Wyniki każdej grupy:
grupa „Misie”: 15,89 zł
grupa „Smerfy”: 106,80 zł
grupa „Skrzaty”: 120,68 zł
grupa „Sprytne liski”: 98,93 zł
grupa „Wesołe żabki”: 38,45 zł
grupa „Tygryski”: 54,71 zł
Wspólnymi siłami udało się zebrać aż 435,46 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji.
tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Ferie uczniów podstawówki w Czernikowie

W trakcie trwania ferii zimowych uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernikowie wybrali się na wycieczkę do znanej i powszechnie lubianej łódzkiej Manufaktury. Odwiedzili oni jakże oblegane w tym okresie kino Cinema City, w którym na seansie filmowym poznali postać byczka Fernanda i jego życiowe perypetie. Ta przygodowa, animowana komedia wprawiła ich w wyśmienity nastrój, w którym to udali się następnie do największej w Polsce papugarni. Mali miłośnicy zwierząt zobaczyli tam ponad 150, należących do różnych gatunków, papug. Stali się przez chwilę ich opiekunami, dokarmiali je i służyli im swym ramieniem. To była pełna niezwykłych dźwięków, kolorów i przeżyć przygoda.
Inną atrakcją dla społeczności szkolnej był wyjazd na zajęcia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątku. Uczniowie mogli wówczas poznać tajniki robótek ręcznych na drutach. Ta niecodzienna nauka dostarczyła uczniom wiele radości. W miłej atmosferze, przy słodkim pączku i herbatce, nabywali oni nowych praktycznych umiejętności.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018"

Urząd Gminy Piątek informuj o rozpoczęciu XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018”. Zapraszamy Państwa, w imieniu organizatorów, do współpracy zmierzającej do upowszechniania idei konkursu i jego przebiegu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach:
1) regionalnym (trwa do 18.05.2018 r.),
2) wojewódzkim (do 15.06.2018 r.)
3) ogólnokrajowym
W etapie regionalnym komisje konkursowe powołane przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi wyłonią po trzech laureatów, właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw, z trzech regionów województwa łódzkiego, tj.: regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego.
Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim. Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę - uczestnika etapu ogólnokrajowego.
Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie są wizytówką naszego regionu łódzkiego. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe). Główną nagrodą dla laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31.03.2018 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).
W załączeniu przekazuję regulamin konkursu, logo i plakat w celu rozpowszechnienia na terenie Państwa miasta/gminy/powiatu oraz na stronie internetowej Urzędu. Nadmieniam, iż regulamin konkursu znajduje się również na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Sołectwo Witów ma nowego Sołtysa

W piątek, 9 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Piątek odbyły się wybory Sołtysa sołectwa Witów. Po rezygnacji złożonej przez Władysława Gołuchowskiego nowym Sołtysem sołectwa Witów został Mateusz Tomczak.
W wyborach nowego Sołtysa zgłoszono 1 kandydata. Głosowało 21 mieszkańców sołectwa Witów. Nowy Sołtys został wybrany jednogłośnie. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Tags: 

W Piątku odbędzie się debata społeczna na temat poprawy bezpieczeństwa

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Piątek i Góra Św. Małgorzaty Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy zaprasza na debatę społeczną, która odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek - ul. Rynek 16.

W celu nawiązania współpracy z lokalnym społeczeństwem i wymiany doświadczeń z instytucjami na terenie Gminy Piątek i Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy podinsp. Zbigniew Gruszczyński organizuje debatę społeczną, podczas której przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy gmin będą mogli wymienić cenne doświadczenia mające wpływ na wypracowanie wspólnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na tym terenie. Zapraszamy!

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness