Wpis w blogu

Harmonogram odbioru śmieci od mieszkańców Gminy Piątek przez firmę TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. w II połowie roku 2017

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która od 1 stycznia 2016 odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci został podpisana na okres 18 miesięcy - tj. od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Piątek koszt odbioru śmieci od 1 mieszkańca wynosi 8 zł za śmieci segregowane i 12 zł za odpady niesegregowane - stawki na dzień dzisiejszy.
TERMINY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z treścią uchwały nr XXIV/118/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17.12.2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy Piątek informuje, iż miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Piątek lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:

za miesiąc lipiec - do 31 lipca 2017;
za miesiąc sierpień - do 31 sierpnia 2017;
za miesiąc wrzesień - do 30 września 2017;
za miesiąc październik - do 31 października 2017;
za miesiąc listopad - do 30 listopada 2017;
za miesiąc grudzień - do 31 grudnia 2017;

W II połowie roku 2017 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie gminy będzie prowadzony w następujących terminach:

ODPADY KOMUNALNE:
13 lipca
10 sierpnia,
7 września,
5 października,
2 i 30 listopada,
28 grudnia.

ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
13 lipca
10 sierpnia,
7 września,
5 października,
2 i 30 listopada,
28 grudnia.

ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
27 lipca,
24 sierpnia,
21 września,
19 października,
16 listopada,
14 grudnia.

ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
27 lipca,
24 sierpnia,
21 września,
19 października,
16 listopada,
14 grudnia.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – objazdówka - 26 września 2017r.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.
Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek.

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Gminy Piątek pokój nr 15.
Informacje o braku odbioru odpadów przez firmę TONSMEIER zgodnie z w/w harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr: 24-254-29-87 lub Urzędu Gminy Piątek: tel. nr 24 722-11-58 w. 24.

Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pokrzywnicy (dawny SKR) w każdy piątek w godzinach od 700 do 1400 lub do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Uwaga: Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek.
Na terenie Gminy Piątek znajduje się około 30 miejsc, w których ustawione są ogólnodostępne pojemniki na szkło (zielony - typu dzwon) i na tworzywa sztuczne (z siatki ocynkowanej).
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański, Łowicka (targowica), Literacka (przy cmentarzu), Sułkowska (przy DINO) Piekary - OSP, Górki Pęcławskie - sklep, Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła, Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - sklep, Konarzew - sklep, Witów - sklep, Jasionna - dawna SKR, Janków - remiza OSP, Bielice (k. p. B. Szczepaniaka), Piaski (k. p. P. Zalewskiego), Sypin (rozdroże), Pokrzywnica (k. p. Walczyk), Mysłówka (rozdroże na Dunaj).

UWAGA !!! Butelki typu PET, przed wrzuceniem do kosza prosimy zgniatać!!!
Urząd Gminy Piątek zwraca się do mieszkańców z apelem o wrzucanie odpadów do pojemników, a nie pozostawianie ich w workach, kartonach lub luzem przed pojemnikami.

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Gminy Piątek pokój nr 15.
Informacje o braku odbioru odpadów przez firmę TONSMEIER zgodnie z w/w harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do Urzędu Gminy Piątek: tel. 24 722-11-58 w. 24.
Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piątku przy ul. Łowickiej (plac targowy) czynnym w każdy piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 albo do Sortowni Odpadów Opakowaniowych pod adres: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127,99-300 Kutno.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowania znajdują się w znacznej odległości od drogi, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady, to nie dalej niż 15 m od jej osi.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness