Wpis w blogu

Harmonogram odbioru śmieci od mieszkańców Gminy Piątek przez firmę TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. w roku 2018

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci została podpisana na okres 18 miesięcy - tj. od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Piątek koszt odbioru śmieci od 1 mieszkańca wynosi 8 zł za śmieci segre-gowane i 12 zł za odpady niesegregowane.
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. - Urząd Gminy Piątek informuje, iż miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Piątek albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:
- za miesiąc styczeń - do 31.01.2018 r.
- za miesiąc luty - do 28.02.2018 r.
- za miesiąc marzec - do 31.03.2018 r.
- za miesiąc kwiecień - do 30.04.2018 r.
- za miesiąc maj - do 31.05.2018 r.
- za miesiąc czerwiec - do 30.06.2018 r.
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2018 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2018 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2018 r.
- za miesiąc październik do 31.10.2018 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2018 r.
za miesiąc grudzień - do 31.12. 2018 r.

W roku 2018 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE
:
25 styczeń, 22 luty, 22 marzec,
19 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad, 27 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
25 styczeń, 22 luty, 22 marzec,
19 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad, 27 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 5 kwiecień,
2 i 28 maj, 28 czerwiec, 26 lipiec,
23 sierpień, 20 wrzesień, 18 październik, 15 listopad, 13 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 5 kwiecień,
2 i 28 maj, 28 czerwiec, 26 lipiec,
23 sierpień, 20 wrzesień, 18 październik, 15 listopad, 13 grudzień.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tzw. objazdówka zostanie przeprowadzony w dniach 19 kwietnia i 6 września 2018 r.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.
Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek. Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański, Łowicka (targowica), Literacka (przy cmentarzu), Sułkowska (przy DINO) Piekary - OSP, Górki Pęcławskie - sklep, Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła, Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac zabaw, Witów - sklep, Jasionna - dawna SKR, Janków - remiza OSP, Bielice (k. p. B. Szczepaniaka), Piaski (k. p. P. Zalewskiego), Sypin (rozdroże), Pokrzy-wnica (k. p. Walczyk), Mysłówka (rozdroże na Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed wrzuceniem do pojemnika prosimy zgniatać!!! Szkło i plastik dostarczany do punktów gniazdowych prosimy wrzucać do pojemników, a nie zostawiać obok!!!
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów oraz są dostępne w Urzędzie Gminy Piątek, pokój nr 21.
Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy, w każdy piątek, w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej osi.
Informacje o braku odbioru odpadów przez firmę TONSMEIER zgodnie z przedstawionym harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24 254 29 87 lub Urzędu Gminy Piątek -
tel. nr 24 722 11 58 w. 19.

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness