Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek,
tel. 24 722 13 62
e-mail: gcuw@ugpiatek.pl

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku utworzone zostało Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 roku.
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku".

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) i art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

§1.
1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną „Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku" zwane dalej "Centrum".
2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
3. Siedzibą Centrum jest Piątek, ulica Szkolna 1, 99-120 Piątek.

§2.
1. Centrum zostaje utworzone na bazie zlikwidowanej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku.
2. Z dniem utworzenia Centrum:
a) środki trwałe oraz mienie ruchome będące w posiadaniu zlikwidowanej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku stają się mieniem Centrum;
b) pracownicy Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku na podstawie art 23' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) stają się z dniem 1 stycznia 2017 roku pracownikami Centrum, na warunkach zatrudnienia jakie posiadali w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku.
3. Należności i zobowiązania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum.

§ 3. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:
1) Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
2) Szkoła Podstawowa w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek;
3) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
4) Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek.

§ 4. Nadaje się statut Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Piątku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIĄTKU

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku, zwane dalej "Centrum"Jest jednostką budżetową Gminy Piątek, realizującą zadania w zakresie obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej, publicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.
§ 2. Centrum działa w szczególności, na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.);
6) niniejszego Statutu.
§ 3.
1. Siedzibą Centrum jest miejscowość Piątek.
2. Terenem działania Centrum jest gmina Piątek.
§ 4. Centrum używa pieczęci podłużnej o następującej treści:
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku
ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek

Rozdział 2. Cel i zakres działania
§ 5. Celem działania Centrum jest obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgowa publicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, a mianowicie:
1) Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku;
2) Szkoły Podstawowej w Czernikowie;
3) Szkoły Podstawowej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Piątku;
4) Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku
zwanych dalej Jednostkami obsługiwanymi".
§ 6. Do zadań Centrum należy obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgowa jednostki własnej oraz jednostek obsługiwanych, a w szczególności:
1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych własnej jednostki i jednostek obsługiwanych;
2) obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych;
3) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz innych sprawozdań przewidzianych prawem;
4) koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania;
5) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych;
6) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej;
7) archiwizowanie dokumentacji własnej jednostki;
8) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy współpracy z dyrektorami tych jednostek, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach;
9) współpraca ze Skarbnikiem Gminy Piątek w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
10) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych Centrum;
11) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
12) organizowanie dowozu dzieci do przedszkola i szkół;
13) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników;
14) obsługa wypłat stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów oraz wyprawek szkolnych;
15) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników;
16) obsługa finansowo-księgowa funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
17) obsługa finansowo-księgowa dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli obsługiwanych jednostek;
18) obsługa administracyjno - organizacyjna komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli;
19) obsługa administracyjno - organizacyjna komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów obsługiwanych jednostek;
20) obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
21) nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki;
22) przekazywanie danych do bazy SIO;
23) analizowanie i opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych obsługiwanych jednostek oraz aneksów sporządzanych w trakcie roku szkolnego pod kątem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w nich zawartych przed ich zatwierdzeniem przez Wójta Gminy Piątek;
24) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Piątek oraz projektów zarządzeń Wójta Gminy Piątek dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
25) współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w przygotowywaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych;
26) obsługa administracyjna obiektu "Orlik 2012".

Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie
§ 7. Przełożonym Centrum jest kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Piątek.
§ 8. Kierownik Centrum zarządza nim i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 9. Do podstawowych uprawnień i obowiązków kierownika Centrum należy:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a w szczególności opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Piątek regulaminu organizacyjnego oraz określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach;
2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum;
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność Centrum;
4) określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji;
5) ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum;
6) zapewnienie pracownikom Centrum bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
7) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;
8) współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek;
9) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu przy współpracy z dyrektorami obsługiwanych jednostek;
10) ustalanie stanu zatrudnienia Centrum z Wójtem Gminy Piątek.
§ 10. Kierownik Centrum ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Centrum oraz za terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Centrum.
§ 11. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Kierownik Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
§ 12. Strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum.
§ 13. Pracownicy Centrum wynagradzani sana zasadach określonych dla pracowników samorządowych.
§ 14. Nadzór instruktażowy i kontrolny nad działalnością finansowo - księgową Centrum sprawuje Skarbnik Gminy Piątek.

Rozdział 4. Zasady gospodarki finansowo-ksiegowej
§ 15. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy z podziałem na poszczególne obsługiwane jednostki, stanowiący część budżetu Gminy Piątek uchwalonego przez Radę Gminy Piątek.
2. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 17. Księgowość Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
§ 18. Centrum oraz obsługiwane jednostki mają wyodrębnione konta bankowe.

Rozdział 5. Przepisy końcowe
§ 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
§ 20. Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness