Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku mieści się przy ulicy Łowickiej 4.
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Kierownik Ośrodka Pani Marzena Gałązka przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
Pani Kierownik dostępna jest pod numerem telefonu 24 722-13-64.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni w 3 rejonach pracy socjalnej w godzinach pracy ośrodka:
1. Ewa Błaszczyk - starszy pracownik socjalny - 24 722- 13-63
2. Anna Sakiewa - starszy pracownik socjalny
( Od 01.04.2014r. zastępstwo - Paweł Wosiecki) - 24 722- 13-63
3. Martyna Kacprzak - pracownik socjalny - 24 722-10-64
Pracownicy socjalni odpowiedzialni za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, podejmują interwencje w środowisku, działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( procedura Niebieskiej Karty, poradnictwo), praca socjalna.

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzi pracownik ds. świadczeń rodzinnych inspektor Aneta Andrzejczak. Wypełnia ona również zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz podejmujedziałania wobecdłużników alimentacyjnych. Prowadzi też sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych.
Pani Aneta dostępna jest pod numerem telefonu 24 722-10-64.

Obsługę świadczeń z pomocy społecznej, sprawozdawczość oraz dodatki mieszkaniowe prowadzi inspektor  Justyna Knaś w godzinach pracy Ośrodka
telefon kontaktowy 24 722-10-64.

Sprawy księgowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi Małgorzata Kubicka (główna księgowa). Telefon kontaktowy: 667-099-120.

Ośrodek pomocy zatrudnia również 2 opiekunki osób starszych:
1. Barbara Janczakopiekun
2. Aleksandra Barańska - opiekun.
 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie