Informacje

Rodazice, macie wybór
Drodzy Rodzice!
Stoją Państwo obecnie przed ważną decyzją. Dotyczy ona edukacji Państwa dzieci. Podczas rozmów przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej z rodzicami pojawiło się wiele wątpliwości związanych ze zmianami w oświacie. Szczególnie
dużo pytań dotyczyło sześciolatków. Chcemy odpowiedzieć na najważniejsze z nich.
Oddajemy w Państwa ręce poradnik skierowany w szczególności do rodziców i opiekunów dzieci pięcioletnich, sześcioletnich oraz siedmioletnich. Podkreślamy, że o edukacji szkolnej swoich dzieci decydują Państwo sami. To Państwo dokonują wyboru, czy sześciolatek dalej będzie przedszkolakiem, czy stanie się uczniem klasy pierwszej. To samodzielna decyzja rodziców i opiekunów.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci siedmioletnie. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek.
Na początku lutego br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej uruchomiliśmy cztery numery telefonów dla rodziców, którzy chcieli zasięgnąć szczegółowych informacji na temat rozpoczęcia edukacji swoich dzieci. Spotkaliśmy się z bardzo dużym
zainteresowaniem z Państwa strony, a żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi. W poradniku przekazujemy informacje, które mogą być Państwu przydatne w rozmowach z dyrektorami przedszkoli, szkół oraz z przedstawicielami organów
prowadzących przedszkola lub szkoły.
Podtrzymujemy także nasz dotychczasowy kontakt z Państwem. Za pośrednictwem numerów telefonów nasi eksperci będą do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.
• tel. 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
tel. 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
• tel. 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
• tel. 22 34 74 467 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
Drodzy Rodzice, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w poradniku oraz bezpośredniego kontaktu z nami. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie przyniesie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania i rozwieje wątpliwości.
Rodzice, macie wybór!
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Poradnik >>>

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej 31.12.2015 r. przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Najważniejsze zmiany dotyczą:
- obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
- prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
- obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
- prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
- wzmocnienia roli kuratora oświaty.
Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków
Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Więcej informacji w pliku na dole strony

SAPO INFORMUJE
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Piątku informuje o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnym i obowiązku nauki. Szczegółowe informacje w pliku na dole strony.

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW
Już za kilka miesięcy naukę w klasie pierwszej rozpoczną siedmiolatki oraz sześciolatki urodzone w pierwszej połowie roku 2008. Dzięki opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stronie http://www.6latki.men.gov.pl/ , Rodzice przyszłych pierwszoklasistów mogą sprawdzić stan przygotowania wybranej dla swego  dziecka szkoły oraz uzyskać wiele innych interesujących informacji.

POMOC FINANSOWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Informacje w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".
Informacja, Zarządzenie Wójta i Wniosek - pliki do pobrania na dole strony
 

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), określanej niżej jako "ustawa egzekucyjna". Na gruncie ustawy egzekucyjnej oba obowiązki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 1 i art. 2 § 1 pkt 10) i - co do zasady - są obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa (art. 3 § 1). Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki jest spełniany w szkole (art.16 ust. 5, ust. 5a i ust. 5b ustawy o systemie oświaty) lub poprzez równorzędny udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych albo w formach pozaszkolnych (art.16 ust. 7 i ust. 5a ustawy o systemie oświaty). Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki może mieć miejsce także poza szkołą, na podstawie decyzji dyrektora szkoły - zezwolenia, o którym mowa w art.16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. W tym przypadku egzekwowany będzie obowiązek wynikający z decyzji administracyjnej (art. 3 § 1 ustawy egzekucyjnej). Uczęszczanie do szkoły to zasadnicza treść obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nakierowana na ucznia.
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - plik do pobrania na dole strony

Informacja Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku dotycząca Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Przypominamy, że w znowelizowanym Rządowym programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" do końca 2013 roku istnieje możliwość otrzymania posiłku przez dzieci uczące się w szkołach i dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które zgłoszą taką potrzebę, bez konieczności ustalania ich sytuacji materialnej, wywiadu środowiskowego i wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. Osobami odpowiedzialnymi za udzielenie wsparcia na podstawie art. 6a cyt. ustawy są dyrektorzy szkół i przedszkoli. Zachęcamy zatem do skorzystania z możliwości stworzonych przez znowelizowany program.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZAKŁADANIU I PROWADZENIU NIEPUBLICZNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 Plik do pobrania na dole strony

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness