Informacje bieżące

Harmonogram dyżurów w punkcie konsultacyjnym w Piątku - ul. Stodolniana 6 w roku 2018 Dyżury psychologa Pani Barbary Góralczyk (co drugi wtorek w godz.14-18) styczeń 9 i 23, luty 6 i 20, marzec 6 i 20, kwiecień 3 i 17, maj 15 i 29, czerwiec 12 i 26, lipiec 10 i 24, sierpień 7 i 21, wrzesień 4 i 18, październik 2,16 i 30, listopad 13 i 27, grudzień 11

Dyżury specjalisty psychoterapii uzależnień Pana Krzysztofa Kotyni (co drugi wtorek w godzinach 14-19) styczeń 16 i 30, luty 13 i 27, marzec 13 i 27, kwiecień 10 i 24, maj 8 i 22, czerwiec 5 i 19, lipiec 3, 17 i 31, sierpień 14 i 28, wrzesień 11 i 25, październik 9 i 23, listopad 6 i 20, grudzień 4 i 18

 

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
- realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jak zgłosić swoją firmę do programu?
- określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
- wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny
Co dalej?
- po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym
Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji, Tamka 3, 00-349 Warszawa
Wyślij email: kdr@mpips.gov.pl; mapa.kdr@crzl.gov.pl
Zadzwoń od nas (od poniedziałku do piątku):
1. Milena Strąk-Małecka (22) 237 00 72
2. Anna Worko (22) 237 00 76

Działasz lokalnie? Skorzystaj z kontaktu w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim - ul. Piotrowska 104, 90-926 Łódź
Kontakt:
mail: ps@lodz.uw.gov.pl
Magdalena Wiktorska, magdalena.wiktorska@lodz.uw.gov.pl
Anna Flawian, anna.flawian@lodz.uw.gov.pl, tel. (42) 664 20 28
 

Program Rodzina 500+
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizującej Program “Rodzina 500+”  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje, że świadczenia te będą realizowane w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Łowickiej; 99-120 Piątek – Dział Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 3.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24 722-10-64.Wnioski będzie można składać zgodnie z ustawą od dnia 1 kwietnia 2016r.

Uwaga zmiany w świadczeniach rodzinnych
Od 1 listopada 2015 roku zmieniają się wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryterium uprawniające do przyznawania świadczeń rodzinnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje  od 20 sierpnia 2015 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz przysługujących do niego dodatków na okres zasiłkowy 2015/ 2016. Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją można składać w tutejszym ośrodku pomocy społecznej w pokoju nr 1.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego za rok 2014 wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,
- zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014,
- nakaz płatniczy za rok 2014 w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne,
- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej, należy dołączyć do dnia 15 września 2015 roku,
-zaświadczenie z internatu potwierdzającego zamieszkiwanie dziecka w internacie w przypadku, gdy dziecko zamieszkuje w internacie,
 - zaświadczenie z innej gminy w przypadku, gdy któryś z rodziców jest zameldowany na terenie innej gminy.
Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć oprócz wymienionych wyżej dokumentów:
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok 2014 oraz egzekucję za ostatnie dwa miesiące.
Bliższe informacje można uzyskać lub pod  numerem telefonu 24 722-10-64.

Zmiana godzin pracy GOPS w Piątku
Od 1 lutego 2015 r. zmianie ulegają również godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. GOPS będzie czynny:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00

Przemoc w rodzinie
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku od 2011r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Martyna Kacprzak- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego- pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, tel. 24 722-10-64
2. Janina Wejt- Świątkiewicz-zastępca Przewodniczącego ZI- członek Zespołu- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku, ul. Rynek 16.
3.  Anna Urbanek-Grochala- członek Zespołu- lekarz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANITAS s.c ul. Stodolniana, tel. 24 722-10-05
4.  Anna Matusiak- członek Zespołu- organizacja pozarządowa Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic.
5.  Marzena Skowron- członek Zespołu- nauczyciel Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-11-95
6.  Daniel Gorący- członek Zespołu- nauczyciel Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku ul. Kutnowska, tel. 24 389-41-00
7.  Joanna Śliwińska- członek Zespołu- wychowawca świetlicy Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-15-28
8.  Łukasz Bednarski- członek Zespołu- dzielnicowy Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy- Rewir Dzielnicowych w Piątku ul. Stodolniana, 24 722-10-07
9.  Ks. Zbigniew Kielan- wikariusz Parafia pod wezwaniem św. Trójcy w Piątku ul. Kościelna, tel. 24 722-11-69 wew. 33
10.  Aleksandra Kacprzak- członek Zespołu- pedagog Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-15-28
11.  Ewa Błaszczyk –pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku,  ul. Łowicka 4, tel. 24 722-13-63
12.  Iwona Gawęda- członek Zespołu- kurator sądowy.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
· integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
· diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
· podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
· inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
· rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
· inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pamiętaj! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli ty lub ktoś ztwoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Gdzie udać się po pomoc:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku (tel. 24 722 13 63) lub pokój nr 3 i 4 pracownicy socjalni w godzinach od 7:00-15:00
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy - Punkt Interwencji Kryzysowej (tel. 24  721 61 62)
- Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy (tel. 997 lub 112)
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku (tel.24 722 13 64) – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu
- Ośrodki Zdrowia w Piątku
Sanitas (tel.24 722 10 05)
Alamed (tel. 24 722 1565) - gdzie można uzyskać nieodpłatne zaświadczenie lekarskie o doznanychobrażeniach ciała.
Ponadto można skorzystać z porad Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”
- (tel. 22 668 70 00)
Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 14:00-22:00;  dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki w godz.: 18:00-22:00.
 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie