Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna (budynek Urzędu Gminy - wejście od ul. Strażackiej)

tel. (+48 24) 722 12 14

Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą biblioteki jest Piątek, a terenem jej działania gmina Piątek. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje wójt gminy.
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych;
 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym;
 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 5. popularyzacja książki i czytelnictwa;
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
 7. udzielanie bibliotekom zakładowym pomocy fachowej;
 8. doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.

Na czele Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje wójt gminy.
Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Prowadzenie gospodarki finansowej przez bibliotekę odbywa się na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy. Biblioteka może również prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami prawa. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

Godziny pracy:

 1. poniedziałek 7 - 15
 2. wtorek 7 - 15
 3. środa 9 - 17
 4. czwartek nieczynne
 5. piątek 7 - 15

Biblioteka oferuje czytelnikom ponad 23 tys. książek, słowników, encyklopedii i publikacji z różnych dziedzin. Z zasobów placówki korzysta obecnie 670 czytelników (XII,2007 r.).W bibliotece można również skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
W placówce działa też Punkt Informacji Turystycznej.
www.gbppiatek.naszabiblioteka.com
 

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku (ul. Strażacka 3)

e-mail: gokpiatek@op.pl
www.gokpiatek.pl

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 19:00

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness