Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

więcej>>>
źródło:
IMGW-BIP

Deklaracje na podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Właściciele pojazdów obowiązani są wpłacać podatek od środków transportowych – bez wezwania – w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.01.2016 r. na terenie gminy Piątek zniesione zostało zwolnienie od podatku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Oznacza to, że obecnie każdy właściciel:
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy bądź naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusu,
zobowiązany jest do uiszczenia podatku od środków transportowych.

Tags: 

Zmiany w podatkach

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej:
- od 1 stycznia 2016 r. nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli łączne naliczenie podatkowe za cały rok nie przekroczy kwoty najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego (obecnie 6,10 zł, koszty te są ustalane od 1 stycznia),
- w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku nie przekroczy 100,00 zł łącznie za cały rok, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
- ulegną zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku; ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków:
• użytki rolne zabudowane,  grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem  oraz grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na klasę użytku rolnego,
• grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, grunty pod stawami niezarybionymi – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu, bez względu na klasę
Klasa V i VI nie wlicza się do wymiaru podatku (to pozostaje bez zmiany).
Ważne!
Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.

Bezpłatna pomoc prawna

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ) informujemy, iż na terenie Powiatu Łęczyckiego powstały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zlokalizowane zostały w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 w pokoju nr 112 ( tel. 885-10-60-60).
W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne dot. nieodpłatnej pomocy prawnej.

Tags: 

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail:...

NZOZ "Alamed" - ...

UWAGA !!! Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku prezentuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych, obowiązujący od 25.09.2017 r.

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci została podpisana na okres 18...

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie