Organizacja Urzędu Gminy Piątek

W skład Urzędu Gminy Piątek wchodzi jeden referat finansowy oraz samodzielne stanowiska pracy:

Referat finansowy

1) Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - pok. 12

tel. 24 722 12 37,
e-mail: ksiegowosc1@ugpiatek.pl
e-mail: ksiegowosc2@ugpiatek.pl

2) Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej - pok. 16

tel. 24 722 12 38
e-mail: podatki@ugpiatek.pl

3) Stanowisko pracy ds. gospodarki płacowej i podatku akcyzowego - pok. 15

tel. 24 722 19 19 wew. 24
e-mail: place@ugpiatek.pl

4) Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej.

Samodzielne stanowiska pracy

1) Radca Prawny – RP;

2) Stanowisko pracy ds. Organizacyjno - Administracyjnych i Obsługi Organów Gminy, Obsługi Archiwum, BHP - pok. 1
tel. 24 722 19 19
fax.24 722 19 09
e-mail: sekretariat@ugpiatek.pl

3) Stanowisko pracy ds. Obywatelskich, Kultury Fizycznej i Zdrowia, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Kierownika Kancelarii Tajnej - pok. 21
tel. 24 722 11 23
e-mail: ewidencja@ugpiatek.pl

4) Stanowisko pracy ds. Dróg Publicznych, Gospodarki Lokalowej, Ochrony Zabytków - pok. 20
tel. 24 722 16 11
e-mail: plan@ugpiatek.pl

5) Stanowisko pracy ds. Inwestycji Gminnych, Zamówień Publicznych, Gospodarki Gruntami - pok. 20
tel. 24 722 16 11
e-mail: ebudownictwo@ugpiatek.pl

6) Stanowisko pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Gospodarki Przestrzennej - pok. 20,
tel. 24 722 16 11
e-mail: edg@ugpiatek.pl

7) Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej - pok.19
tel. 24 722 12 39
e-mail: rolnictwo@ugpiatek.pl

8) Stanowisko pracy ds. Informatyki, Ewidencji, Promocji Gminy - pok. 13
tel. 24 722 12 37
e-mail: inform@ugpiatek.pl
e-mail: promocja@ugpiatek.pl

9) Stanowisko pracy ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Przeciw Pożarowych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - pok. 20
tel. 24 722 11 23
e-mail: zk@ugpiatek.pl

10) Stanowisko pracy ds. pomocy administracyjnej - pok. nr 15
tel. 24 722 19 19 wew. 24
e-mail: go@ugpiatek.pl

Pracownicy obsługi
1) Woźna
2) Robotnik gospodarczy

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness