Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/174/17 Rady Gminy Piątek z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 1.Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Piątek”. Celem konkursu ofert jest wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez: 1) organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy i udział w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią, 2) organizowanie zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu, 3) szkolenie dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia poziomu jej sprawności fizycznej i umysłowej, 4) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, 5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, 6) promocję aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez ruch, 7) stworzenie warunków do czynnego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz termin realizacji zadania Na realizację ofert wyłonionych w konkursie budżet gminy przewiduje dotację w wysokości 40.000,00 zł. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. W 2017 r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowej przekazano 35.000,00 zł.

 

Informacja o środkach na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 Wójt Gminy Piątek informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 w trybie art. 19a zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 30 października 2017 r., w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na: 1) stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek: www.gminapiatek.pl w zakładce organizacje pozarządowe; 2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 3) w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, pokój Nr 12. Wypełniony formularz można przekazać: 1) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek 2) osobiście do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój Nr 1, 3) drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl Zakres konsultacji obejmuje: 1) Możliwość zapoznania się z projektem programu, 2) Składanie opinii i uwag, 3) Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kątem, 4) Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom. Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 30 października 2017 r. nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie, Projekt programu i formularz konsultacji - w załączony plikach. Formularz konsultacji w wersji edytowalnej - bip.ugpiatek.pl

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness