Plantacja wikliny

Na plantacji przygotowano dla gości - grup zorganizowanych:

  •     naukę wyplotu z wikliny
  •     zapoznanie się z uprawą wikliny
  •     ciekawe tajniki zawodu koszykarzy –wyplataczy
  •     ciekawy terem do zabawy
  •     możliwość zorganizowania ogniska

Zawsze w pierwszy pełny weekend lipca odbywa się tu plener wikliniarski.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Muzeum wikliniarstwaZgromadzono tu interesujące eksponaty - różnego rodzaju narzędzia i przybory obrazujące historię wikliniarstwa oraz wyroby z wikliny.

Plantacja wikliny z Konarzewa w scieci zagród edukacyjnych

Plantacja wikliny Państwa Teresy i Eugeniusza Maciejaków z Konarzewa, znalazła się jako jedna z pierwszych w kraju, w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych - projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwionowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt ma na celu opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci. Służy podniesieniu prestiżu zawodu rolnika i upowszechnieniu wiedzy nt. pochodzenia żywności; różnicowaniu pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.
W ramach projektu plantacja wikliny w Konarzewie (jedna z dwóch pierwszych w województwie łódzkim zagród edukacyjnych) oferuję edukację w zakresie: produkcji rolnej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Tematyka oferowanych zajęć obejmuje: rolnictwo i zajęcia gospodarskie, rękodzieło artystyczne, ginące zawody, zwyczaje i obrzędy edukację regionalną, ekologię i przyrodę. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, studenci) i osób dorosłych.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie