apel

Apel Wojewody Łódzkiego w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2017/2018

Szanowni Państwo,

Nadchodząca zima, a wraz z nią zapowiadane spadki temperatur skłaniają mnie, aby zwrócić się do Państwa z apelem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa łódzkiego, w szczególności osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku i innym, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie za sobą sezon zimowy.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, pustostanów, piwnic, dworców komunikacji kolejowej i autobusowej oraz na terenach przyległych do mostów i wiaduktów. Nieodpowiednie warunki, brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Ponadto wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Nieodzowne jest zatem skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji, które w ramach swoich zadań odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie ludności. Pragnę podkreślić rolę Policji, straży miejskiej, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia. Ich współpraca i sprawna wymiana informacji, m.in. wspólne patrole, będą gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań.

Pamiętajcie Państwo także o istotnej roli organizacji pozarządowych, które oferują wsparcie w prowadzonych przez siebie schroniskach, noclegowniach, jadłodajniach i ogrzewalniach. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział podmiotów niepublicznych w zapewnieniu wsparcia socjalnego osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością jest szczególnie ważny.

Upowszechnienie, w miejscach użyteczności publicznej, informacji o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym, w szczególności o schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach, ułatwi potrzebującym dotarcie do poszukiwanych placówek. Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa łódzkiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: www.pomoc.lodzkie.eu → Strona główna → Struktura Wydziału → Rejestry i wykazy → Prowadzone rejestry →Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Tags: 

Subskrybuj RSS - apel

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness