GOPS

Informacja dotycząca składania wniosku o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku  informuje, że  zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) od dnia 1 listopada 2016 r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2016/2017), przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2016 r. do października 2017 r.
Druki wniosków oraz informacje o dokumentach, które należy załączyć do wniosku w celu uzyskania świadczeń rodzinnych będzie można uzyskać  od 1 września 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku ul Łowicka 4, (Dział Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 3;  tel.  24 722-10-64)
Wypełnione, kompletne wnioski wraz załączonymi dokumentami można składać od dnia  1 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku w Dziale Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 3.
Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2016 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2016 r.

WAŻNE!
Aby zachować ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 należy złożyć do dnia 30 października 2016 r.
 

Tags: 

GOPS w Piątku zaprasza rodziny wielodzietne po Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku przypomina i zaprasza wszystkich chętnych - Rodziny Wielodzietne - do składania wniosków dotyczących przyznania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Zniżki dotyczą zakupów m.in. jedzenia, kosmetyków, odzieży, obuwia, książek czy paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne, bankowe czy ubezpieczeniowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami jak i komunikacją miejską w wybranych miejscowościach.
Przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, 25 roku życia w przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także rodzin zastępczych. Karta przyznawana jest dla każdego członka  rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Aby móc ubiegać się o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej rodziny należy podczas składania wniosku okazać wymagane dokumenty, czyli:
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia dziecka;
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Tags: 

Subskrybuj RSS - GOPS

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie