informacja

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Piątek informuje, że w piątek 7 kwietnia 2017 r. na terenie Gminy Piątek zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady należy wystawiać w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znaczne odległości od drogi, po której jedzie pojazd zbierający odpady, to nie dalej niż 15 m od jej osi.

Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do:
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piątku - ul. Łowicka (przy placu targowym) czynnym w każdy piątek w godzinach od 7:00 do 15:00

Sortowni Odpadów Opakowaniowych TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

Tags: 

Ruszają nabory w Stowarzyszeniu LGD Polcentrum

Informujemy mieszkańców gmin: Głowno, Dmosin, Miasto Głowno, Ozorków, Piątek oraz Stryków, że ruszają nabory w ramach LEADER PROW 2014-2020 - 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Nabór nr 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór nr 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin składania wniosków: od dnia 30.03.2017 r. do dnia 21.04.2017r.

Limit dostępnych środków: 800.000,00 zł

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, pl. Łukasińskiego 4, 95-010 Stryków.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta cd/dvd). Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Terminem złożenia wniosku jest data i godzina przyjęcia wniosku w biurze LGD.

Nabór dzieci do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku

Informujemy o prowadzeniu naboru dzieci do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II na kolejny rok szkolny 2017/2018
I ETAP Naboru trwa od 13 MARCA do 16 MARCA 2017 r.
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - składanie deklaracji przez rodziców, których dziecko UCZĘSZCZA OBECNIE do przedszkola.
II ETAP Naboru trwa od 17 MARCA do 23 MARCA 2017 r. ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - składanie kart
„Zgłoszenia kandydata do przedszkola” przez rodziców, których dziecko NIE UCZĘSZCZA jeszcze do przedszkola.

Więcej informacji na ten temat w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku oraz na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepiatek.pl, zakładka "Nabór do przedszkola"
Informujemy, że placówka przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, urodzonych od 01.01.2014 r. do 31.12.2011 r.

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness