konkurs

Ruszył konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

W Programie FIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach, których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet 5 - Pomoc techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę Programu FIO. Szczegółowy opis priorytetów znajduje się w Programie FIO. Poszczególne priorytety odpowiadają celom szczegółowym.
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach Programu FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej UoDPPioW obszary działalności pożytku publicznego.

Priorytet 1. Małe inicjatywy
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Priorytet 3. Aktywni obywatele
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018"

Urząd Gminy Piątek informuj o rozpoczęciu XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018”. Zapraszamy Państwa, w imieniu organizatorów, do współpracy zmierzającej do upowszechniania idei konkursu i jego przebiegu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach:
1) regionalnym (trwa do 18.05.2018 r.),
2) wojewódzkim (do 15.06.2018 r.)
3) ogólnokrajowym
W etapie regionalnym komisje konkursowe powołane przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi wyłonią po trzech laureatów, właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw, z trzech regionów województwa łódzkiego, tj.: regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego.
Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim. Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę - uczestnika etapu ogólnokrajowego.
Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie są wizytówką naszego regionu łódzkiego. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe). Główną nagrodą dla laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31.03.2018 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).
W załączeniu przekazuję regulamin konkursu, logo i plakat w celu rozpowszechnienia na terenie Państwa miasta/gminy/powiatu oraz na stronie internetowej Urzędu. Nadmieniam, iż regulamin konkursu znajduje się również na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

W Konarzewie powstanie "Kubusiowy plac zabaw"

W Konarzewie powstanie "Kubusiowy plac zabaw". W czwartek, 8 lutego 2018 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Moja Mała Ojczyzna Fundacji BGK. Projekt Z Konarzewa został zakwalifikowany do dofinansowania.

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego została założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego. Program Moja Mała Ojczyzna to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja udzielając finansowego wsparcia chce zaktywizować lokalne środowiska do działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację, dofinansuje inicjatywy poprawiające infrastrukturę edukacyjną placówek oświatowych.
Wnioski do konkursu mogły składać działające w lokalnym środowisku organizacje posiadające osobowość prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki publiczne, domy kultury, kluby sportowe, świetlice środowiskowe. Pomysł mógł również zgłosić każdy, kto do swojej inicjatywy namówi do współpracy jedną z wymienionych instytucji.

Złożony przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie wniosek został wysoko oceniony (13 miejsce) i znalazł się wśród 25 szczęśliwców, którzy otrzymają dofinansowanie. Na realizacje projektu Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. Gratulujemy!

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness