konkurs

Rozpoczął się nabór wniosków na Granty sołeckie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017 zabezpieczone zostały środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Rodzaj zadania objętego pomocą finansową
W ramach naboru wniosków możliwa jest realizacja przez sołectwa projektów dotyczących m.in.: zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (nasadzenia drzew, zakup ławek, altan ogrodowych, utwardzenia terenu, przygotowanie przestrzeni umożliwiającej integrowanie się społeczności lokalnej, itp.), organizacji wystaw, imprez i konkursów promujących region i produkty regionalne. Możliwe jest także dofinansowanie działań związanych z unowocześnianiem bazy kultury, bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (budowa placów zabaw, remonty boisk sportowych, zakup sprzętu do świetlic wiejskich, budowa siłowni zewnętrznych itp.). Ponadto w ramach grantów sołeckich możliwe jest wsparcie projektów dotyczących rozszerzenia oferty kulturalnej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych (imprezy sportowe, imprezy kulturalne, pikniki historyczne itp.), organizację warsztatów tematycznych (warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty taneczne, muzyczne itp.), promocję twórczości folklorystycznej, czy organizację konkursów na temat wiedzy o regionie.

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w dniu 07.11.2017 r. ogłoszony został konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17 na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
W ramach przedmiotowego konkursu możliwa jest realizacja projektów ukierunkowanych na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (działanie obligatoryjne w projekcie) w formie instytucjonalnej:
a) żłobków
b) klubów dziecięcych
c) opiekuna dziennego
• aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie (działanie fakultatywne w projekcie):
a) doradztwa zawodowego,
b) doradztwa indywidualnego,
c) pośrednictwa pracy,
d) szkoleń.
W projektach z zakresu opieki na dziećmi do lat 3 oczekiwanym efektem jest pomoc osobom sprawującym opiekę nad najmłodszymi w powrocie na rynek pracy. Powyższe dotyczy osób pracujących, które wskutek zagwarantowanej opieki nad dziećmi mają ułatwiony powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osób bezrobotnych/biernych zawodowo, które w wyniku realizacji projektu podejdą pracę lub będą aktywnie jej poszukiwać.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 07.12.2017 do 14.12.2017.

Bezpośredni link do Regulaminu: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-n...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Rozwoju Kadr w Regionie

Konkurs "Spółdzielnia pomysłów" - wygraj 10 tys. zł na rezlizację pomysłu

Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank Spółka Akcyjna. W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj - im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.
Terminarz konkursu “Spółdzielnia pomysłów”:
- 25 października - start konkursu
- 25 października - 25 listopada - nadsyłanie zgłoszeń konkursowych oraz głosowanie publiczności na projekty
- 16-17 listopada - weryfikacja głosów publiczności
- 20 listopada - ogłoszenie wyników I tury
- 21-28 listopada uzupełnianie projektów, przedstawienie kosztorysu
- 28 listopada - 6 grudnia - obrady komisji konkursowej
- do 7 grudnia 2017 - ogłoszenie wyników konkursu
- do 1 marca 2018 r. - termin realizacji nagrodzonych projektów

Wygraną w konkursie stanowi możliwość podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem o maksymalnej wysokości 10 000 zł brutto każda, z której środki w całości muszą być przeznaczone na realizację 3 zwycięskich projektów konkursowych. Komisja konkursowa z finałowej puli projektów wybierze trzy zwycięskie, z czego:
- jeden zwycięski projekt będzie pochodzić z miasta na prawach powiatu
- dwa zwycięskie projekty będą pochodzić z gminy innej niż określona w punkcie 1.
Dokładne informacje na temat zasad, harmonogramu i nagród w konkursie „Spółdzielnia pomysłów” są dostępne w Regulaminie Konkursu „Spółdzielnia pomysłów” - https://spolecznik20.pl/pages/regulamin-vii-edycji-konkursu-spoldzielnia...

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie