konsultacje

Spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanych działań regulacyjnych rzeki Moszczenicy

Szanowni mieszkańcy
W związku z przystąpieniem do prac nad „Raportem oddziaływania na środowisko na potrzeby wykonania prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036” w ramach zadania pn. „Moszczenica – regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400” pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnejUrzędu Gminy Piątek o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie dotyczące omówienia proponowanych rozwiązań prac regulacyjnych dla odcinka rzeki od km 11+790 do km 15+036. Planowane w ramach inwestycji działania umożliwią realizację takich celów jak:
- zmniejszenie zagrożenia powodziowego terenów zurbanizowanych m. Piątek,
- zapewnienie właściwego funkcjonowania budowli związanych z korytem rzecznym, ze szczególnym uwzględnieniem budowli  komunikacyjnych,
- zapewnienie optymalnych warunków wilgotnościowych terenów przyległych do koryta  rzecznego,
- przywracanie bioróżnorodności rzeki i poprawa jakości wody poprzez ograniczenie spływów obszarowych.

Prace związane z przygotowaniem Raportu realizuje firma Aqua-Sun Consulting z Poznania.
Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w spotkaniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości przylegających do koryta rzeki Moszczenicy, na odcinku od jazu w m. Piekary do progu piętrzącego wodę przy młynie w m. Pokrzywnica, celem zapoznania się z planowanymi rozwiązaniami. Na spotkaniu będzie można podzielić się swoimi opiniami na temat planowanych do wykonania prac.Opinie można również przekazywać faksem: (061) 823 71 96, mailowo: lawniczak.jacek@gmail.com, lub pisemnie, poczta na adres:
Aqua-Sun Consulting  
ul. M. Jaroczyńskiego 28/105
60-692 Poznań
z dopiskiem „konsultacje społeczne – Moszczenica, m. Piątek”
Zachęcamy do udziału w planowanym spotkaniu.
Z ramienia Wykonawcy sprawę prowadzi: Jacek Ławniczak - lawniczak.jacek@gmail.com; tel. +48 693 286 316)

 

Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Szanowni Państwo,
Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
Konsultacje społeczne obędą się od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 8 czerwca 2015 r.
Projekt Planu, na zlecenie Marszałka Województwa Łódzkiego, wykonała firma

Subskrybuj RSS - konsultacje

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie