projekt

Przedszkole w Piątku realizuje projekt "Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek"

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek”. Wartość projektu wynosi 293 212,55 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to 244 766,51 zł.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
Projekt realizowany jest w okresie 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. obejmie 140 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, które uczą się/zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w gminie Piątek i 7 nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Piątku, objętych doskonaleniem zawodowym. Do nowej grupy przedszkolnej przyjętych zostanie 30 dzieci z gminy Piątek. W zajęciach dodatkowych udział wezmą wszystkie dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Piątku w roku szkolnym 2016/2017.

Cel główny Projektu, to zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 30 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat i podniesienie kompetencji 140 dzieci, w tym 45 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz organizowanie zajęć dodatkowych niwelujących deficyty rozwojowe dzieci i rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnej dzieci w okresie od 1.09.2016r.do 31.08.2017r., poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 7 nauczycieli i doposażenia nowej grupy przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.
Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:
1. Liczba 30 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
2. Liczba 140 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
3. Liczba 7 nauczycieli objętych wsparciem w programie;
4. Liczba 7 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;
5. Liczba 1 doposażonej sali przedszkolnej;
6. Liczba 1 doposażonego placu zabaw;
7. Liczba przeprowadzonych godzin zajęć dodatkowych (indywidualna terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne)

Subskrybuj RSS - projekt

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness