przetarg

Przetarg Agencji Nieruchomości Rolnych na sprzedaż działki w Pokrzywnicy

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1491) zwanej dalej „UGNRSP" oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r. poz. 540), w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zwaną dalej „UKUR" (Dz.U. z 2016., poz. 2052 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109) - podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:
PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY PIĄTEK, POWIAT ŁĘCZYCKI, WOJ. ŁÓDZKIE
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Plac Bankowy 2, piętro 3c, w Urzędzie Gminy Piątek, Powiatowym Biurze Łódzkiej Izby Rolniczej w Łęczycy, Sołectwie Pokrzywnica, w siedzibie spółki Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o oraz poprzez opublikowanie na portalu internetowym www.anr.gov.pl w dniach: od 23.01.2017 r. do 07.02.2017 r.

Subskrybuj RSS - przetarg

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie