rolnictwo

Rolniku! Pamiętaj o dokonaniu spisu zwierząt

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje

Szanowni Państwo,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi przypomina że na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. ( Dz.U z 2017r. poz. 2160 -j.t), utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:
1) Fundusz Promocji M!eka (zastąpił dotychczasowy Fundusz Promocji Mleczarstwa)
2) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
3) Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
4) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
5) Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
6) Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
7) Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
8) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
9) Fundusz Promocji Ryb.
W art, 3 ww. ustawy określono grupy przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania i pobrania od dostawcy (tj. podmiotu, który zbywa na ich rzecz towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
- świnie żywe,
- bydło i cielęta żywe, o konie żywe, o owce żywe, o zboża,
- owoce i warzywa,
- drób żywy, o ryby

Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za towary. Wpłaty na poszczególne fundusze promocji są naliczane, pobierane i przekazywane przez:
- przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu
- przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
- przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;
- przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży
- przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży,

Oferta Zakładów Drobiarskich w Kaleniu

Zakłady Drobiarskie DROB-BOGS w Kaleniu poszukują chętnych hodowców do budowy nowych ferm drobiu. Zakłady pomogą w projektowaniu, budowie, finansowaniu i opiece weterynaryjnej nowo powstałych ferm oraz zagwarantują wieloletnie umowy kontraktacyjne na odbiór kurcząt rzeźnych typu brojler.
Szczegółowe informacje - tel. 605 210 700, 885 262 262
Kaleń 5, 97 - 320 Wolbórz.

Strony

Subskrybuj RSS - rolnictwo

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie