rolnictwo

Informacja dla producentów mleka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje wszystkim dostawcom produkującym mleko surowe informacje dotyczącą obowiązku zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno o planowanym rozpoczęciu/zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej związanej z produkcją mleka surowego, w celu wprowadzania go na rynek.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r. poz. 722).
Zgodnie z nowymi regulacjami posiadacze drobiu są zobowiązani do przestrzegania następujących zakazów:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie wniosków rolników o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód w uprawach

Szanowni Państwo,
W związku z adresowanymi ostatnio do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi wnioskami rolników o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, w zależności od terenu na którym szkody zostały wyrządzone, (tj. czy na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:
1. Na terenie obwodu łowieckiego - zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2015 poz. 2168 ze zm).
2. Na terenie obwodów łowieckich leśnych - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy.
3. Na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich - zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1 i Ib cytowanej ustawy.
4. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016. Poz. 2134 zezm.).
Przy wstępnym szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 prawa łowieckiego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2010 Nr 45 poz. 272).
Jednocześnie informuję, że wskazane powyżej przepisy regulują również okoliczności, kiedy odszkodowanie nie przysługuje - mówi o tym zapis art. 48 prawa łowieckiego oraz art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody). Niezależnie od rodzaju szkody łowieckiej, oględzin i szacowania szkód dokonuje się na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska.
W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, orzekają sądy powszechne.
Bardzo proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród rolników, celem uniknięcia wydłużenia czasu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Strony

Subskrybuj RSS - rolnictwo

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness