rolnictwo

Wsparcie Agencji Rynku Rolnego dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Rosji

Wójt Gminy Piątek informuję, że w dniu 7 września 2016 r. na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego ukazał się komunikat pod nazwą: "Dalsze wsparcie Agencji Rynku Rolnego dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Rosji”. Wobec powyższego producenci niektórych owoców i warzyw zainteresowani działaniami ARR mogą na bieżąco monitorować działania Agencji Rynku Rolnego na stronie internetowej – http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/embargo-rosyjskie
Rolnicy z terenu Gminy Piątek obsługiwani są przez: ARR OT w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź
 tel. (42) 685-52-18 fax (42) 685-52-24.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o obowiązkach nałożonych na producentów rolnych odnośnie pozyskiwania przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy.

Ubój gospodarczy zwierząt na użytek własny może być prowadzony przez hodowców pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn. zm.)

Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia każdy posiadacz zwierząt 24 godziny przed dokonaniem uboju   na   terenie   gospodarstwa   musi   poinformować   właściwego   powiatowego   lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca szczególną uwagę na § 4. ust. 2 pkt. 1 lit, f), wskazujący o podaniu pełnej informacji odnośnie osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju, § 7. 1, który mówi, że mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni. Nadmienia się również, iż w przypadku uboju owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia na potrzeby własne w gospodarstwach zgodnie z § 4. ust. 3, informacja o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn. zm.).

Serwis poświęcony przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca br. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.
Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl. Informacje zamieszczone na portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi. Ponadto istnieje możliwość skopiowania na własny komputer nowych aktów prawnych oraz zapoznanie się z problemami obejmującymi tę problematykę.
Zachęcam do korzystania z tego serwisu informacyjnego.
Janusz Ciesielski - Zastępca Dyrektora

Strony

Subskrybuj RSS - rolnictwo

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness