szkolenie

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+ Zakres: - podstawowa obsługa komputera i Internetu, Zintegrowany Informator Pacjenta, - udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w czerwcu 2018 r. i obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce Terminy szkoleń: I grupa - 01,08,15,22 lutego lista II grupa - 08,15,22,29 marca lista III grupa - 05,12,19,26 kwietnia lista IV grupa - 09,16,24,30 maja lista V grupa - 07,14,21,28 czerwca lista VI grupa - 06,13,20,27 września lista VII grupa - 04,11,18,25 października lista VIII grupa - 08,15,22,29 listopada lista Liczba miejsc: maksymalnie 10 w każdej grupie Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego! Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Cyfryzacji, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 37 10 lub 42 291 97 38

Projekt szkoleniowy "Wykonywanie robót drogowych"

Projekt szkoleniowy „Wykonywanie robót drogowych" realizowany jest przez Centrum Kształcenia PRYMUS, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes oraz Ośrodek Szkolenia KRZEMPEK i KSK Szkolenia. W innych częściach kraju zaangażowanych w projekt jest jeszcze kilku Partnerów. Oferta ma charakter unikatowy, ponieważ wiąże uzyskanie wykształcenia zawodowego kierunkowego oraz zdobycie uprawnień na określony sprzęt budowlany i drogowy.

Obecnie podnosimy kwalifikacje zawodowe kilkuset osobom w województwie wielkopolskim, łódzkim, małopolskim oraz śląskim. Jedyną barierą uczestnictwa w nauce jest pełnoletność oraz zdolność do wykonywania robót drogowych i bycia operatorem maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Nie bez znaczenia jest chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez samych uczestników, dlatego też przewidzieliśmy wpłacenie przez każdego uczestnika kaucji zwrotnej w wysokości 200zł. Szacowana wartości usługi szkoleniowej oscyluje na poziomie 10 tyś. zł.

Realizacja odbywa się dwuetapowo. W I etapie uczestnicy są słuchaczami Kursu zawodowego wykonywanie robót drogowych, Kursu operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wybranej specjalności oraz Kursu brukarza. W II etapie uczestnicy będą uczestnikami Kursu zawodowego eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych, Kursu operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wybranych specjalności oraz Kursu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Kursy zakończone są egzaminami państwowymi przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego.

Kursy operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych obejmują różne specjalności, np. koparko-ładowarka, koparka, ładowarka,
Zajęcia odbywają się systemem sobotnio-niedzielnym.

Szkolenia dla osób pozostających bez pracy

PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. - firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń - informuje, że na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.:
„Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” skierowany do 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC).
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pochodzących z obszarów wiejskich woj. łódzkiego (zgodnie z Degurba 3).
Informujemy, iż rekrutacja już trwa – zaplanowana jest do 31.01.2017r.
Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z 4 następujących elementów pomocy:
- doradztwa zawodowego połączonego z opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
- szkolenia zawodowego z egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy;
- stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
- pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu,
- materiały szkoleniowe,
- profesjonalną kadrę trenerską,
- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
- catering podczas szkoleń zawodowych,
- stypendium stażowe.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!”
ul. Gdańska 91/93, bud. D, piętro IV, pokój 43, 90-613 Łódź
Tel. +48 512 340 468 lub +48 504 092 727;
e-mail: szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl

Strony

Subskrybuj RSS - szkolenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness