zaproszenie

XXXVII sesja Rady Gminy Piątek

W środę 21 lutego 2018 r., o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek rozpocznie się XXXVII Sesja Rady Gminy Piątek.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Wójta Gminy z pracy Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności GOPS w Piątku za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,
- wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/30/11 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników GOPS w Piątku,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 roku w Gminie Piątek,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek,
- zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/13 Rady Gminy Piątek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w Piątku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018"

Urząd Gminy Piątek informuj o rozpoczęciu XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018”. Zapraszamy Państwa, w imieniu organizatorów, do współpracy zmierzającej do upowszechniania idei konkursu i jego przebiegu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach:
1) regionalnym (trwa do 18.05.2018 r.),
2) wojewódzkim (do 15.06.2018 r.)
3) ogólnokrajowym
W etapie regionalnym komisje konkursowe powołane przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi wyłonią po trzech laureatów, właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw, z trzech regionów województwa łódzkiego, tj.: regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego.
Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim. Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę - uczestnika etapu ogólnokrajowego.
Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie są wizytówką naszego regionu łódzkiego. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe). Główną nagrodą dla laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31.03.2018 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).
W załączeniu przekazuję regulamin konkursu, logo i plakat w celu rozpowszechnienia na terenie Państwa miasta/gminy/powiatu oraz na stronie internetowej Urzędu. Nadmieniam, iż regulamin konkursu znajduje się również na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Mobilny Punkt Informacyjny - 23 lutego w Piątku

Punkt Informacyjny Fundusy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Konsultacje odbędą się w piątek, 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek - ul. Rynek 16, w godz. 11:30 - 14:00.
Zgłoszenia: www.rpo.lodzkie.pl, LPILowicz@lodzkie.pl
Zapraszamy!

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness